Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj št. 3 – SD OPN 3

Predpisi, na katere predpis vpliva